lokal-rattigheterskyldigheter-970x450

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter.
De regleras i hyreslagen.
Vi ger här svar på några vanliga frågor där hyreslagen klart anger vad du får och inte får göra med din lokal.

Vad betalar jag för?

I ditt hyreskontrakt står angivet vad som ingår i hyran, t.ex. värme och vatten.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Information om uppsägningstiden hittar du i villkoren i ditt hyresavtal.
Uppsägningen måste vara skriftlig och undertecknad av firmatecknaren. Det gör du enklast genom att fylla i en särskild punkt, ”Överenskommelse om avflyttning”.

KAN LOKALEN ÖVERLÅTAS TILL NÅGON ANNAN?

Inte utan Stenbockens godkännande. Det måste finnas särskilda skäl till detta.

Får jag montera in disk- och tvättmaskin?

Nej. Fasta elinstallationer får bara göras av fackman med behörighet. Denna regel är till för din egen och andras säkerhet. Elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till brand och översvämning. Ta därför som regel att alltid kontakta Stenbocken om du vill sätta in hushållsmaskiner i lokalen.

Om något går sönder – vem betalar?

Vid onormalt slitage och vållande av skada är du ersättningsskyldig enligt hyreslagen. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Kort sagt, det är du som är ansvarig för skador i lokalen, oavsett vem som förorsakat dem.

Vår service

Stenbockens fastighetsskötsel utförs av ACRINOVA FASTIGHETSSERVICE. Har du frågor som rör din lokal, fastigheten eller gården där du bor – kontakta din fastighetsskötare.

 

Löften till våra hyresgäster:

  • Vi håller avtalad tid
  • Vi visar hänsyn och glömmer inte att vår arbetsplats är ditt hem
  • Vi använder aldrig hyresgästens egendom (telefon, stereo m.m)
  • Vi lämnar aldrig en lokal olåst. Nycklar förvaras på betryggande sätt
  • Vi utför alltid ett fackmannamässigt arbete
  • Vi lämnar alltid arbetsplatsen avstämda
  • Vi uppträder korrekt och serviceinriktat

Om det blir fel

Uppstår ett fel eller skada i din lokal eller i gemensamma utrymmen som t.ex. tvättstugan, ring snarast till din fastighetsskötare så att felet inte förvärras. Det kan gälla allt från droppande kranar till att kylskåpet stannat osv. Anlita jourservice endast om skadan uppstått utanför ordinarie arbetstid och är akut, t.ex. vid vattenläckage.